Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

Výskyt vibrací při technologických operacích je běžným jevem. Důležité ovšem je jaká uroveň vibrací je přijatelná, příp. zda vibrace zcela znemožňují proces obrábění (zpravidla v důsledku samobuzeného chvění). Eliminace nepříznivých účinků vibrací není jednoduchou záležitostí. Mnoho laických úvah se ubírá směrem, který zabere mnoho času a nevede k cíli. Jedná se o častou aplikaci úvahy „Když dotáhnu všechna zpevňovací zařízení, vymezím vůle, maximálně napnu předepínací elementy apod,, tak chvění přestane, bude lepší kvalita povrchu, obrábění bude stabilní.“ OMYL, pouze výjimečně může nastat jen nepatrné zlepšení. Proto dobrá rada. Neztrácejte čas pokusy, obraťte se na firmu                                           s efektivním, účinným a mnohokrát ověřeným řešením.

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Měření jsou prováděna metodikou
uvedenou v souvisejících normách
(viz. Příloha certifikátu).

Týká se to zejména (tématicky):

· Hodnocení vibrací strojů

· Měření vibrací s buzením vibrátorem

· Měření vibrací s rázovým buzením

· Zkoušek odolnosti obráběcích strojů vůči vzniku samobuzeného kmitání s kontrolou využití instalovaného výkonu

· Kontroly mezních hodnot kmitání obráběcích strojů

· Hodnocení účinků rázů a vibrací na citlivé přístroje v okolí

O měření je vydán protokol Akreditované zkušební laboratoře č.1055 a na přání doprovodná Zkušební zpráva s komentářem.

Akreditovaná měření

Analýza vibrací obráběcích strojů je prováděna jednak z pohledu nalezení/identifikace zdrojů kmitání a jednak z pohledu identifikace vlastního kmitavého systému stroje.

Částečně zahrnuje měřicí postupy akreditovaných zkoušek, ale větší pozornost je věnována rozboru tvarů kmitu a hledání příčin nepříznivých účinků kmitání částí stroje.

Vhodnými měřicími postupy jsou zmapována kritická místa konstrukce stroje s určením dynamické poddajnosti a tvarů kmitu při vybraných kritických frekvencích kmitání.

Někdy jako doplněk je prováděn i statický rozbor tuhosti za účelem bližšího určení nejslabšího místa konstrukce stroje.

Na základě výsledků měření a analýzy je stanovena strategie řešení nepříznivého stavu výběrem z následujících variant:

· eliminace zdroje chvění, je-li to možné jeho odstranění, úprava, vyvážení apod.

· úprava konstrukce stroje za účelem zvýšení tuhosti. V jednodušších případech je vyhotovena výkresová dokumentace jako součást Zkušební zprávy. Je-li to možné, je tato varianta realizována přednostně.

· příprava, vývoj, výroba a aplikace laděných tlumičů chvění. Výkresová dokumentace tlumiče je zpravidla samostatným dokumentem/zakázkou. Tlumiče jsou aplikovány v případech, kdy nelze např. z nedostatku místa nebo za cenu velké robustnosti realizovat konstrukční úpravu.

Takto nabízená komplexní řešení se již mnohokrát osvědčila a mnoha klientům vyřešila jejich problémy se stabilitou třískového obrábění nebo kvalitou obráběného povrchu.

Měření a analýza vibrací

Umístění laděného
tlumiče chvění na určenou
část stroje navazuje na
podrobný rozbor chvění
obráběcího stroje.
Většinou již bývá zřejmé,
že nelze použít žádný
jiný způsob odstranění nepříznivých účinků vibrací.

Realizace této etapy řešení vyžaduje určitou dobu nutnou pro:

· konstrukční návrh

· vypracování výkresové dokumentace

· odzkoušení, předladění smontovaného tlumiče

· montáž tlumiče na stroj u zákazníka

· naladění tlumiče u zákazníka, prověření funkčnosti a stanovení míry útlumu vibrací

Výhodou je součinnost zákazníka při výrobě tlumiče, úpravě stroje, montážních a demontážních pracích.

Výsledek je zaručený, což bylo již mnohokrát prověřeno u různých typů obráběcích strojů a účinek je dlouhodobě prakticky neměnný.

Aplikace laděných tlumičů

Laděný tlumič chvění lze aplikovat i do nástroje. Vhodné jsou štíhlé vyvrtávací tyče (dosahovaná štíhlost L/D = 7 i více) nebo jiné dlouhé, hodně vyložené nástroje, u nichž se dají očekávat nepříznivé účinky kmitání na kvalitu povrchu.

Štíhlé vyvrtávací tyče (nástroje)

Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Často žádané služby

©