Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

Měření na souřadnicových měřicích strojích lze rozdělit přibližně do 4—5 kategorií:

· kontrola přesnosti měření stroje v souladu se specifikací danou výrobcem, někdy nesprávně označovaná jako „kalibrace“. Jedná se o akreditovanou zkoušku s protokolem AZL 1055

· podrobné proměření geometrie stroje a sestavení korekční mapy (21 parametrů)

· mechanické seřízení stroje (rovinnosti pracovní desky, přímosti vedení, kolmosti os,…

· kontrola místa instalace na výskyt, úroveň a frekvenční rozložení chvění podlahy (základu)

· diagnostická měření—vložené (interim) zkoušky přesnosti s využitím platformy tracesys po internetu

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Akreditované měření
přesnosti SMS spočívá
v měření několika
délek umístěných
v pracovním prostoru
stroje.

Metodicky je to popsáno v normách ČSN ISO 10360-2 a VDI/VDE 2617. Účelem zkoušky je ověřit přesnost měření stroje s udávanou specifikací od výrobce. Dle ISO normy se jedná o veličiny MPEE a MPEP, dle VDI normy  o veličiny u (příp. u1, u2, u3).

Zkouška je prováděna pomocí hmotných etalonů délky (stupňová měrka, tyč s koulemi, sada koncových měrek apod.).

Výsledek je délkově závislý a udává se ve formě:

MPEE,u, u1,u2,u3  = A + K . L B.

kde A,K,B jsou konstanty a
        L je měřená délka v mm.
Výsledek se zpravidla uvádí v µm.

„Kalibrace“ SMS

Korekční mapa (21 parametrů) slouží k softwarové eliminaci geometrických chyb stroje. Její pořízení vyžaduje provedení mnoha měření v diskrétních bodech pracovního prostoru. Interpolací jsou pak aplikovány korekce na každou polohu měřicího dotyku v pracovním prostoru.

Existuje několik postupů k získání dat. Jako nejspolehlivější se však jeví postupné zavádění parametrů tak, jak je požadováno. Časová náročnost je závislá na rozměrech stroje. Pro střední stroj lze mapu pořídit cca za 2 dny.

Měření se provádí prakticky výhradně laserinterferometrem, některé úchylky je nutné měřit pomocí elektronické libely.

Korekční mapy SMS

Ukázka grafu zobrazuje vyrovnání pracovní desky 12x6m souřadnicového měřicího stroje. V rámci takovéto rozsáhlé práce jsou dále seřízeny ložiska (vzduchová nebo kladky), vedení spolu s jednotlivými pohyby souřadnic (přímočarost, změna sklonu/natočení), kolmosti os, nastavení odměřování.

Poté následuje kompletní sestavení korekční mapy (21 parametrů) a jako poslední pak výsledná kontrola přesnosti stroje - „kalibrace“.

Mechanické seřízení může být provedeno i jako dílčí, je však nutno počítat s tím, že vždy je potřeba upravit korekční mapu a provést novou „kalibraci“.

Tato činnost většinou připadá v úvahu buď po havarijní situaci nebo při plánované rekonstrukci, opravě či retrofitu.

Mechanické seřízení stroje

Tato často žádaná zkouška
se provádí zpravidla před
instalací SMS při výběru
vhodného místa.

Někteří dodavatelé/výrobci
mají stanoveny mezní,

frekvenčně závislé hodnoty úrovně vibrací pro konkrétní souřadnicové měřicí stroje, které se většinou vyznačují vyšší přesností měření

Zkouška může být provedena jako akreditovaná, Zkušebna VUOS, s.r.o. ji ale doporučuje provést ve větším rozsahu s analýzou výskytu vibrací daného místa. Pak ovšem nespadá provedení zkoušky do rámce akreditace.

Zákazník následně může provést adekvátní opatření ke zlepšení podmínek nebo se rozhodnout pro jinou lokalitu .

Kontrola chvění základu stroje

Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů

Často žádané služby

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

©