Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

Činnost a nabízené služby Zkušebny VUOS, s.r.o. lze rozdělit do dvou kategorií

· akreditované zkoušky a měření Zkušební laboratoře č. 1055 akreditované ČIA
(seznam norem a postupů je uveden v
příloze akreditačních listin)

· neakreditované služby, měření a zkoušky
(tj. vše ostatní jako např. ustavování strojů na základě, seřizování geometrie, analýza tuhosti, vibrací a hluku, seřizování univerzálních hlav, u souřadnicových měřicích strojů pořízení korekčních map, kontrola úrovně a frekvenčního rozložení chvění základu a další)

Z následujících odkazů podrobněji zjistíte pole působnosti a základní technické detaily prováděných prací. Většina měření a zkoušek je akreditovaná.

Seznam služeb

                                 Služba je určena
                                 zejména uživatelům
                                 strojů, kteří nedisponují
                                 kontrolním technickým
                                 vybavením a potřebnými technickými znalostmi norem a kontrolních postupů. Tato služba je poskytována
plně v rámci akreditace.

V případě, že zadání klienta tento rozsah přesahuje (analýza, seřízení,…), provádějí pracovníci Zkušebny VUOS, s.r.o. veškeré úkony mimo akreditaci, kdy je možné více využít jejich znalostí a zkušenosti v oboru.

Jedná se o velmi rozsáhlou oblast měření a zkoušek, které zásadně ovlivňují kvalitu výroby, u souřadnicových měřicích strojů pak přesnost měření.

Konzultace a podrobný výklad problému a jeho řešení je samozřejmostí již před zadáním zakázky a také po předání díla.

Seřizovací fáze zahrnuje jak mechanické nastavení stroje tak i softwarové doseřízení a nastavení korekčních dat a tabulek.

                                          Velmi často
                                          vyžadovaná
                                          služba
                                          v případech, kdy
                                          se
při finálních
                                          operacích
(zpravidla broušení) objevuje nekvalitní opracování povrchu s výskytem vln. Většinou se v takovýchto případech jedná o brusky různého typu—bezhroté, univerzální, nástrojové, na klikové hřídele,…

Dalším častým využitím této služby jsou výskyty nestabilního obrábění se vznikem samobuzeného kmitání. Typickým příkladem jsou vyvrtávačky při technologických operacích v horní části stojanu, soustruhy při zapichovacích operacích a jiné stroje podobné konfigurace.

Zjištěním tvarů kmitu, animací deformací stroje a posouzením reálných možností je vypracována strategie řešení stability buď změnou konstrukčního návrhu nebo vývojem přídavných tlumicích elementů (tzv. laděných tlumičů vibrací), které jsou namontovány na stroj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízená služba rozboru tuhosti stroje je určena zejména pro výrobce obráběcích strojů, kdy je potřebné odhalit slabá místa konstrukčního řešení ve fázi prototypových zkoušek stroje.

Často bývá rozbor tuhosti prováděn jako doplněk analýzy vibrací po té, když je lokalizováno místo-uzel stroje, na které je potřeba se zaměřit s odstraněním příčin vibrací. Často lze toto provést právě úpravou konstrukčního řešení a teprve když již není zbytí se přistupuje k aplikaci laděných tlumičů chvění. Rozbor tuhosti dává dobrý přehled o deformacích stroje v důsledku působení řezných sil.

Analýza bývá často spojena s vypracováním konstrukčních změn ve formě výkresové dokumentace.

                                jsou poměrně
                                jednoduché stroje po
                                mechanické stránce.
                                Poskytované služby
                                jsou ve většině případů
                                kontrolní a pokud je
                                výsledek kontroly
                                negativní, pak je mimo rámec akreditace nabízeno mechanické seřízení geometrie, ložisek, prvků, atd.

Nabízené akreditované kontrolní měření je někdy označováno jako „kalibrace“ stroje. Jedná se o posouzení shody s kritérii přesnosti měření, která dal výrobce stroje. Metodicky je toto kontrolní měření pokryto mezinárodní normou ČSN ISO 10360-2 a německou normou VDI/VDE 2617.

Většina geometrických chyb stroje je korigovatelná pomocí tzv. korekční mapy, v níž je sledováno 21 parametrů v celém pracovním prostoru stroje. Její sestavení je nabízeno Zkušebnou VUOS, s.r.o. jako služba poměrně často využívaná. A to jak ze strany výrobce/dodavatele stroje tak i ze strany uživatele.

Firma je také členem mezinárodního evropského uskupení poskytovatelů servisu v rámci platformy tracesys, kde je průběžně sledován stav strojů formou jednoduchých vložených (interim) zkoušek.

Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů
Elipsa: Nahoru

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Často žádané služby

©