Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

Tuhost (poddajnost) stroje je důležitou vlastností, na níž závisí výsledek třískového obrábění, dynamika stroje a mnoho dalších typických projevů obráběcího stroje nebo jeho částí (uzlů).

Na jedné straně je snaha dosáhnout vysoké tuhosti stroje a tím odolnosti vůči deformaci od účinků řezných, dynamických/setrvačných, pasivních a dalších sil, na druhé straně je omezení z hlediska prostoru, hmotnosti, teplotní setrvačnosti atd. Vyvážené konstrukční řešení ne vždy zajišťuje vhodné rozložení deformací, což je z hlediska přesnosti stroje prioritní. Nízká tuhost některé části zcela znehodnotí výsledky obrábění. Důsledky: úchylky tvaru a polohy, vlnitost, drsnost, vibrace, chyby rozměru.

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Simulací statické řezné síly se monitorují deformace různých částí stroje v prostoru.

Tyto deformace se pak transformují do působiště řezné síly a zjišťuje se vliv dané části stroje, resp její deformace v prostoru, na celkovou deformaci mezi nástrojem a obrobkem ve směru simulované řezné síly. Po té následuje vlastní rozbor a vyčíslení vlivu jednotlivých částí stroje na výslednou tuhost mezi nástrojem a obrobkem.

Posouzení tuhosti mezi nástrojem a obrobkem a její vyhodnocení se liší stroj od stroje jak kvantitativně tak i metodicky. Toto téma není předmětem prezentace.

Statická tuhost bývá významným faktorem z hlediska vibrací stroje. V takovém případě se nejedná o monitorování deformace stroje mezi nástrojem a obrobkem, ale zajímá nás všude tam, kde úroveň vibrací je nepřijatelná bez ohledu na směr řezných sil.

Princip měření

Na následující ukázce rozboru statické tuhosti je zobrazen výsledek, z něhož lze vyčíst nejslabší místo stroje z hlediska tuhosti.

Mnohdy se prokáže, že pohledově nejpoddajnější část stroje umístěná blízko působiště síly nemusí být ta nejkritičtější. Právě průmět deformace do osy působící síly může výrazně zesílit vliv deformace zdánlivě velmi tuhé části stroje např. v důsledku lokální deformace uchycení. Účelem rozboru tuhosti je právě odhalení takových míst a doporučení vhodné konstrukční úpravy.

Ukázka rozboru statické tuhosti

Statická tuhost (poddajnost) hraje významnou roli v dynamickém chování stroje. Nízká statická tuhost má často vliv na výskyt nežádoucích vibrací, nestabilitu obrábění, aj.

Proto provedení rozboru tuhosti bývá někdy doplňkovou zkouškou při analýze chvění provedené např. z důvodu výskytu vln na obráběném povrchu, nestabilního obrábění, apod.

Z přehledné tabulky výsledků rozboru je hned zřejmé kam soustředit pozornost při řešení problémů.

Strategie řešení bývá velmi individuální a proto nemá smysl podrobněji toto téma rozvádět.

V jednodušších případech poskytujeme přímo výkresovou dokumentaci úprav jako součást Zkušební zprávy.

Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Často žádané služby

©