Mimo rámec akreditace

Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

je základní vlastností každého obráběcího nebo měřicího stroje. Pojem zahrnuje množství parametrů popisujících vlastnosti stroje z hlediska polohy a pohybu jeho částí vůči sobě. Pro obráběcí stroje existuje soubor mezinárodních a národních norem podle typu a velikosti stroje, kde jsou uvedeny mezní hodnoty a metodiky měření jednotlivých parametrů. Několik vybraných ukázek měření je uvedeno na této stránce. Ve skutečnosti na jednom stroji bývá kontrolováno až 20 i více parametrů geometrické přesnosti. Protokol z těchto měření je součástí dokumentace stroje předávané výrobcem. Pochopitelně všechny parametry musejí být v definovaných tolerancích, stanovených buď smluvně mezi partnery nebo mezinárodní normou.

Geometrická přesnost strojů, seřizování geometrie strojů

Měření přímočarosti pohybu a měření změny sklonu/natočení jsou základními vlastnosti, které se kontrolují na každém obráběcím stroji. Měření je předepsáno normou včetně doporučených tolerancí pro každý typ stroje (na obr.: Výřez z ISO normy pro vyvrtávačky / centra / frézky).

Ukázka z protokolu o měření I

Velké množství geometrických úchylek se měří pomocí laserinterferometru. Prakticky je to jediné zařízení pro přesnou kontrolu délek (také změny sklonu/natočení, přímočarosti/kolmosti) ve velkém rozsahu (do 30 m i více). Pomocí laserinterferometru lze kontrolovat většinu úchylek spojených s pohybem nástroje/obrobku v pracovním prostoru stroje.

Laserová měření na strojích

Elektronická libela je nepostradatelným přístrojem při ustavování strojů a při kontrole některých parametrů geometrické přesnosti—změny sklonu, rovinnosti pracovních desek/stolů, rovnoběžnosti pracovních ploch nebo vodicích ploch apod. Rozlišovací schopnost 0,001 mm/m je běžná a často i nutná.

Měření elektronickou libelou

Měření geometrických úchylek vřeten, revolverových hlav, univerzálních frézovacích hlav apod.  vyžadují použití speciálních přípravků, trnů, a dalších pomůcek. Úchylky jsou měřeny úchylkoměry, dnes již většinou elektronickými s rozlišením 0,001 mm. (na obr.: Výřez z ISO normy pro soustruhy).

Ukázka z protokolu o měření II

Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Často žádané služby

Ustavení na základě, seřízení geometrie, softwarové korekce

©

Ustavením na základě, které firma
nabízí,  se rozumí:

· Rovnání loží, vedení na základě

· Ustavení nosných  částí strojů na základě

· Seřízení roviny pracovních stolů/desek na základě

· Ostatní operace spojené s ustavením na základě dle typu stroje

Seřízením geometrie se rozumí mechanické ustavení částí strojů jako jsou nastavení

· rovnoběžnosti pohybu os

· kolmosti os

· přímočarosti a rotace pohybu os

· odměřování strojů (mechanicky)

· polohy osy vřetene v pracovním prostoru

· geometrie univerzálních frézovacích hlav

· pravoúhlých frézovacích hlav

· revolverových hlav v pracovním prostoru stroje

· atd.

Mechanické seřízení strojů má svá omezení a proto následně je prováděno seřízení softwarové formou zavedení korekčních dat do CNC řídícího systému stroje.

Nejčastějším úkonem je korekce chyb odměřovacího zařízení v rámci zdvihu souřadné osy.

Některé CNC systémy umožňují i korekce geometrie stroje celkově. Zavedením tzv. „korekční mapy“ lze dosáhnout velmi dobrých výsledků i na mechanicky ne zcela povedeném stroji.

Pracujeme s CNC systémy od výrobců  Siemens, Fidia, Fanuc, Heidenhain, MEFI a příp. dalších